Sist oppdatert: Juni 2022

Retningslinjer for Varemerke / Trademark

Disse  retningslinjene for bruk av VarehusetNorge-varemerker (“disse “retningslinjene”) skisserer hvordan vi tillater bruk av VarehusetNorge varemerker, merkenavn, varenavn, tjenestemerker, tjenestenavn, domenenavn og logoer (samlet kalt “VarehusetNorge-varemerker”).

Vi har utviklet disse retningslinjene med følgende mål i tankene: Vi ønsker å gjøre det enkelt for alle å bruke   VarehusetNorge.no-varemerkene for samfunnsorientert innsats på en måte som bidrar til å spre og forbedre VarehusetNorge.no.

Av hensyn til disse retningslinjene betyr “Samfunnsorientert innsats” et non-profit prosjekt eller møte, som er laget for å oppmuntre til bruk av VarehusetNorge.no.

Hvis du ønsker å bruke VarehusetNorge.no-navnet i et profittprosjekt, kan du kontakte oss som angitt nedenfor.

Vi ønsker å gjøre det klart hvordan fellesskapsorientert innsats kan, eller ikke kan, bruke  VarehusetNorge.no-varemerkene.

Vi ønsker å forhindre at noen bruker  VarehusetNorge.no-varemerkene i en urettferdig fortjenesteform og å lure eller forvirre folk som leter etter ressurser offisielt utgitt av VarehusetNorge.no.

Du erkjenner og godtar at vi er eneeiere og eksklusive eiere av  VarehusetNorge.no-varemerkene, og at vi beholder alle immaterielle rettigheter i og til  VarehusetNorge.no-varemerkene og goodwill knyttet til VarehusetNorge.no-varemerker, og enhver goodwill generert ved din bruk av VarehusetNorge.no varemerker vil være til vår eksklusive fordel.

Du skal ikke på noe tidspunkt bestride, utfordre, oppmuntre eller hjelpe tredjeparter med å bestride gyldigheten eller eierskapet  til VarehusetNorge.no-varemerker eller iverksette tiltak for å fravike våre rettigheter derav, inkludert, uten begrensning, å søke om å registrere noe varemerke, handelsnavn eller annen betegnelse som er forvirrende lik på noen måte som  VarehusetNorge.no-varemerkene.

Vår lisens
På vanlig norsk: Hvis du har et samfunnsprosjekt, er det greit å bruke VarehusetNorge.no’s navn så lenge det ikke er noe forslag om at prosjektet som sådan er tilknyttet VarehusetNorge.no.

 

I henhold til vilkårene og betingelsene herunder gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar, ikke-overførbar, gjenkallelig lisens til å bruke og vise VarehusetNorge.no-varemerker, utelukkende i samsvar med disse retningslinjene og andre skriftlige instruksjoner gitt av oss fra tid til annen, og utelukkende som en del av en fellesskapsorientert innsats.

VarehusetNorge.no-varemerkene skal ikke vises på en måte som innebærer at prosjektet er tilknyttet VarehusetNorge.no. Dette  betyr ikke bare at for å overholde disse retningslinjene; du kan skrive, “vi er ikke tilknyttet VarehusetNorge.no” i bunnteksten din. I stedet må du avstå helt fra å bruke villedende forretningspraksis som å bruke et domenenavn som utelukkende består av ordet “VarehusetNorge.no” eller bare bruke logoen vår som nettstedets logo.

 

Begrensninger
På vanlig norsk: Ikke få folk til å tro at du er tilknyttet VarehusetNorge.no.

Prosjektet må ha merkbare forskjeller fra VarehusetNorge.no’s produkter. Det betyr at det ikke er en omfordeling av produktene.

Din bruk av  VarehusetNorge.no-varemerkene vises ikke på en måte som innebærer at prosjektet, produktene og/eller tjenestene dine blir godkjent eller sponset av VarehusetNorge.no.

Det kan for eksempel være forvirrende å organisere et “VarehusetNorge.no Support Forum”, og derfor ber vi om at du oppgir at nettstedet ditt er et “Support Forum For VarehusetNorge.no.”

Å bruke VarehusetNorge.no Varemerkes farger som en del av nettstedets merkevarebygging er ok, men du skal ikke gjøre det hvis dette villeder folk til å tro at nettstedet er et formelt VarehusetNorge.no-nettsted .

Enhver villedende praksis, for eksempel bruk av domenenavn som er ment å villede folk til å tro at de bruker et offisielt VarehusetNorge.no-nettsted , er forbudt.

 

Utforming
På vanlig norsk: Vi har investert i merkevarebygging. Ikke endre det.

All bruk av  VarehusetNorge.no-varemerker (inkludert enhver goodwill som oppstår derfra) skal utelukkende være til nytte for VarehusetNorge.no. Enhver visning av  VarehusetNorge.no-varemerkene skal bare være i det nøyaktige formatet vi leverer det i. Ingen alternativ stilisering eller representasjon er tillatt. Nærmere bestemt kan du ikke endre fargeproporsjonen eller skriften i noen av  VarehusetNorge.no-varemerkene, eller legge til eller fjerne elementer fra VarehusetNorge.no-varemerker.

VarehusetNorge.no-varemerker skal ikke plasseres på noen bakgrunn som forstyrrer lesbarheten eller visningen av VarehusetNorge.nomerkene.

VarehusetNorge.no-varemerker kan ikke vises eller brukes på noen måte sammen med eller i sammenheng med noe innhold som er ulovlig, ærekrenkende, injurierende, trakasserende, støtende, uanstendig, pornografisk, fornærmende, diskriminerende, uredelig, truende eller vulgært; eller som skader eller kan skade VarehusetNorge.no’s velvilje  (etter VarehusetNorge.no’s rimelige skjønn). Eksemplene ovenfor på ulovlig og forbudt bruk utgjør ikke en uttømmende liste

Med mindre du har mottatt vårt uttrykkelige samtykke, er det ikke under noen  omstendigheter tillatt å bruke  VarehusetNorge.no-varemerker som en del av et domenenavn eller domenenavn på øverste nivå. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake ethvert ovennevnte samtykke når som helst.

 

Ikke annonser
På vanlig norsk: Ikke bruk VarehusetNorge.no-varemerker i søkeordannonser.

Vi tillater ikke bruk av  VarehusetNorge.no-varemerkene i annonsering, inkludert Google Ads og andre søkemotorer.

 

Din egen risiko
På vanlig norsk: Bruken skjer på egen risiko.

Bruk av VarehusetNorge.no varemerker skjer på egen risiko. Bruken som er tillatt herunder er levert av VarehusetNorge.no Varemerker “AS-IS”, uten noen garantier overhodet, inkludert (uten begrensning) noen garanti for tittel og ikke-krenkelse. Du samtykker herved i å forsvare,  holde VarehusetNorge.no og VarehusetNorge.no-tilknyttede selskaper og deres respektive ledere, direktører, ansatte og agenter skadesløs fra og mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, forpliktelser, kostnader og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, advokathonorarer) som oppstår som følge av din bruk av  VarehusetNorge.no-varemerkene. Uten å fravike eller utelukke dine forpliktelser i henhold til denne delen,  forbeholder VarehusetNorge.no seg retten (for egen regning), men er ikke under noen forpliktelse, til å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av ethvert materiale som er gjenstand for skadesløsholdelse av deg hvis du velger å ikke forsvare eller avgjøre det. Du samtykker i å ikke avgjøre noen sak som er gjenstand for skadesløsholdelse av deg uten først å få vår uttrykkelige godkjenning.

 

Endringer
På vanlig norsk: Vi kan endre dette.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse retningslinjene når som helst, etter eget skjønn, med umiddelbar virkning.

 

Straffer
På vanlig norsk: Vi kan straffe folk som misbruker disse retningslinjene.

Når vi finner ut at du ikke overholder disse retningslinjene, kan vi umiddelbart trekke deg ut av vårt tilknyttede program og bruke alle juridiske midler i sin makt til å stoppe aktiviteten din, inkludert suspensjon, oppsigelse eller deaktivering av kontoen din.

Vi forbeholder oss retten til, som kan utøves etter eget skjønn, å iverksette passende tiltak mot enhver bruk uten tillatelse eller bruk som ikke er i samsvar med disse retningslinjene.

 

Spør oss:

Hvis du bruker VarehusetNorge.no-merket , varemerket eller logoen til kommersielle bestrebelser, må du først be om vår tillatelse.

Når du er i tvil om din bruk av VarehusetNorge.no-navnet eller -logoen, kan du kontakte salg@varehusetnorge.no. for avklaring.

Dette kan være relevant hvis du vil bruke VarehusetNorge.no-varemerker som en del av konferansen, nettstedet, gruppen eller en annen logo, eller hvis du planlegger å selge fysiske produkter, T-skjorter, kopper, gensere eller bare skrive ut klistremerker.

Dette er viktige regler som sikrer at vi kan gi så lave priser som vi gjør.